Adatvédelem
Adatkezelési szabályzat
1. A szabályzat hatálya
 
Jelen szabályzat a http://bestrandi.hu/ címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya; a szabályzat módosításáról az adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.
 
Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a bestrandi.hu oldalon található hivatkozás vezet.
2. Az adatkezelő személye, a felhasználó
 
Az adatkezelő: adatkezelő a Felhasználási feltételekben meghatározott Szolgáltató (Just-Art Kft.), az adatkezelő elérhetősége: info@bestrandi.hu
 
Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált.
3. Az adatkezelés célja és jogalapja
 
Az adatkezelés célja a bestrandi.hu oldalon történő közösségépítés, ismerősök gyűjtése, valamint a felhasználók azonosítása az alábbiak szerint:
 
- A regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,
 
- Az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását,
 
- Az adatlapon megadott adatok a közösségépítést, ismerősök gyűjtését, és a velük való kapcsolattartást, a csevegésben való részvételt szolgálják.
 
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.
4. Regisztráció
 
A regisztráció a Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint a szolgáltatás igénybe vételének feltétele. Ennek során a felhasználó az alábbi adatokat adja meg:
 
Felhasználói név: a későbbiekben ez jelenik meg a csevegés során, ezáltal lehetséges a felhasználó azonosítása.
 
E-mail cím és jelszó: megadott e-mail cím nem publikus, vagyis nem fog megjelenni sehol az oldalon, csak az aktiváláshoz szükséges adatot tartalmazó levél, valamint a rendszer használata során keletkező értesítések fognak erre az e-mail címre érkezni. A jelszó a felhasználó azonosítására szolgál.
 
Nem, születési idő: A felhasználó nemének és születési idejének megadása kötelező, a felhasználó azonban jogosult arra, hogy az adatok többi felhasználó elől való elrejtését kérje.
 
Egyéb személyes adatok: A regisztrációs oldalon esetleg megjelenő egyéb adatok kitöltése nem kötelező. Ezen adatokat a szolgáltató az oldalon nem tünteti fel, azokat csak a Felhasználási feltételekben, valamint jelen szabályzat 8. pontjában írt célokra használja fel.
 
 
A felhasználók a belépést követően, önkéntes jelleggel, kitölthetik adatlapjukat, illetve létrehozhatják saját profiljukat. A megadott adatokat a felhasználó bármikor módosíthatja, vagy törölheti.
 
A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlapok tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról, legkésőbb azok életbe lépését megelőzően egy héttel, az adatkezelő a felhasználókat e-mailben, valamint a bejelentkezéskor megjelenő főoldalon tájékoztatja. A szolgáltató nem változtathatja meg a megadott adatokat.
 
A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről a Szolgáltató minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.
6. Technikai adatok kezelése
 
Az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő időpontjában, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.
7. Hozzáférés a kezelt adatokhoz
 
A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.
8. Az adatok adatkezelő általi felhasználása
 
Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Felhasználási feltételekben részletezett szolgáltatás céljából, vagy a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben használja fel.
 
A Felhasználási feltételekben foglalt esetekben az adatkezelő, mint szolgáltató jogosult adatok felhasználására, különösen, ha a felhasználó jogellenes magatartást tanúsít.
 
Az adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levél alján reklámot helyezzen el. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címre csak reklámot tartalmazó levelet küldjön.
 
 
Az adatlapon megadott adatokat az adatkezelő felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.
 
A felhasználónevet és a születési időt a felhasználó kreditek ellenében tudja módosítani.
9. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén
 
Amennyiben az adatkezelő, mint szolgáltató a Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint a Love.hu oldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására csak az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor. Hozzájárulás hiányában az egyes adatkezelések a felhasználó adatai tekintetében nem kapcsolódhatnak össze, abban az esetben sem, ha a felhasználó mindkét adatkezelésben ugyanazon adatokkal szerepel.
10. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme
 
A felhasználónak jogában áll, hogy adatait az 5. pontban meghatározott módon helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az adatkezelőtől kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes adatlapját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.
 
Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.
11. Adatbiztonság
 
Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
12. Az adatkezelés időtartama
 
 
13. Jogérvényesítés
 
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához.
14. Adatvédelmi nyilvántartás
 
 
Felhasználási feltételek
 
1. A Felhasználási feltételek hatálya
 
Jelen "Felhasználási feltételek" a bestrandi.hu címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a bestrandi.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.
2. Érintett felek
 
Szolgáltató: Just-Art Kft., székhely: székhely: 1123.Alkotás utca;39/D elérhetőség: info@bestrandi.hu.
 
Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált. A felhasználó elnevezése az oldalon való kommunikáció során "tag". Felhasználó csak természetes személy lehet.
3. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása
 
A Bestrandi.hu oldal on-line társkereséshez nyújt felületet, és ehhez kapcsolódó közösségi szolgáltatásokat nyújt.
4. A Felhasználási feltételek módosítása
 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben, valamint a bejelentkezéskor megjelenő főoldalon.
5. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, regisztráció
 
Az oldal szolgáltatásait csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. Regisztrálni, így a közösség tagjává válni csak természetes személyek jogosultak. A regisztrációs lapon megjelölt adatokat kötelező megadni.
 
 
 
A regisztrációt követően a Szolgáltató aktiváló linket küld a megadott e-mail címre. A regisztráció a linkre kattintással válik befejezetté.
 
A társkereső oldal használatához kép feltöltése szükséges.
6. Jelszó-használat, biztonság
 
A felhasználó jelszava maximum 10 karakter, nyilvánossági fokozata rögzített, azt csak a felhasználó ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, "erős" jelszót választani, és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli:
 
- Ha a jelszó nem a felhasználóra jellemző szó (pl. keresztnév, becenév),
 
- Ha a jelszó hat karakternél hosszabb,
 
- Ha a jelszó tartalmaz kis- és nagybetűt, számot, egyéb szimbólumot.
 
A szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette.
 
Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és a "jelszó emlékeztető" használatát követően a szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.
7. A fiktív felhasználókra vonatkozó szabályok
 
Ha a Szolgáltató saját hatáskörben vagy más jelzése alapján észleli, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem a valódi Felhasználót azonosítják, illetve a megadott adatok nem valódiak, az azonosító adatok valódiságának egyedi utólagos ellenőrzéséig jogosult a Felhasználó hozzáférését ideiglenesen felfüggeszteni, valamint elektronikus levélben a Felhasználótól a megadott adatok valódiságának ellenőrzését szolgáló adatkérést küldeni. Felhasználó köteles az elektronikus levél elküldésétől számított 48 órán belül a Szolgáltatóval elektronikus levélben vagy telefonon felvenni a kapcsolatot az adatok valódiságának igazolása végett, és az igazolásokat a kapcsolatfelvételtől számított további 72 órán belül a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
8. A regisztráció törlése
 
A felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen Felhasználási feltételek, vagy jogszabály kizárja.
 
9. Az oldal szolgáltatásai
 
A regisztrációt követően a felhasználó jogosult az oldal szolgáltatásait igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy - a 4. pontban foglaltaknak megfelelően - a szolgáltatások körét módosítsa.
 
Profil létrehozása: A felhasználó szabadon hozhatja létre saját profilját, adhatja meg adatait. Ennek során az adatkezelésre az Adatkezelési szabályzat az irányadó.
 
Képfeltöltés: A társkereső használatához profilkép feltöltése kötelező! A felhasználó saját adatlapjára feltölthet fényképeket. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a feltöltést feltételekhez kösse. . Az profilképen, vagyis a tag alapértelmezett, listában is megjelenő képén csak a tag szerepelhet, nem korhatáros formában, egyértelműen beazonosíthatóan (arckép vagy ruhás egészalakos kép).
 
Közösségépítés: A felhasználó jogosult a többi felhasználó között megadott szempontok alapján keresni, a felhasználókat ismerősnek jelölni, a számára adott jelölést elfogadni, a felhasználónak jelzést küldeni. Az ismerősnek jelölés elfogadásával az érintettek megjelennek egymás kapcsolati listájában. A felhasználó jogosult más felhasználót "kedvencnek" jelölni, vagy tiltólistára tenni.
 
Levelezés: A felhasználó jogosult más tagokkal levelezni. A levelezés közvetlen, a címzett és a feladó között folytatott, mások számára nem látható kommunikáció.
 
Egyéb szolgáltatások: A szolgáltató folyamatosan törekszik olyan szolgáltatások bevezetésére, amelyek a felhasználók számára az oldal használatát egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik. Ennek érdekében az oldalt olyan szolgáltatásokkal próbája bővíteni, amelyek elősegítik a hatékony, informatív használatot.
10. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége
 
A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.
 
A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
 
Az oldal teljesen politikamentes, ezért mindennemű erre utaló vagy erről a témáról szóló felhasználói tartalmat felszólítás nélkül törlünk, különösképpen indulatokat gerjesztő esetben a felhasználót magát is eltávolítjuk a rendszerből.
 
A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
 
- Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
 
- Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja, azokat az oldalon bármilyen formában közzétegye;
 
- Tartózkodni attól, hogy más személyek privát csatornán történt írásos kinyilatkozásait a másik személy tudta és engedélye nélkül az oldalon bármilyen formában közzétegye;
 
- Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
 
- Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;
 
- Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;
 
- Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;
 
- Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt - függetlenül annak felhasználói minőségétől - valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít;
 
- Tartózkodni a felhasználók számára szexuális munkalehetőség ajánlásától, valamint pénz vagy más javak felajánlásától szexuális szolgáltatásért cserébe, mely a másik személy számára zaklatásnak minősül;
 
- Tartózkodni a felhasználók számára ellenjavadalmazott szexuális szolgáltatás felajánlásától, az üzletszerű kéjelgés minden formájától az oldalon.
 
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
 
- Tartózkodni kéretlen levelek ("spam"), vagy lánclevelek ("hoax") küldésétől;
 
- Tartózkodni körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű használatának velejárói (például klubok esetében);
 
- Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
 
- Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól;
 
- Tartózkodni olyan adatlap létrehozásától, mely kitalált vagy a felhasználótól különböző személy adataival és képeivel szerepel a rendszerben, és alkalmas más felhasználók megtévesztésére;
 
- Tartózkodni a bejelentés funkció indokolatlan, vagy nem rendeltetésszerű használatától, amely a szolgáltató megtévesztését vonja maga után akarva vagy akaratlanul.
 
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
 
- Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
 
- Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
 
- Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
 
- Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
 
- Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.
 
A fentieken túl a szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja.
11. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén
 
Amennyiben a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
 
A szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a Felhasználási feltételekkel. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.
 
Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti - így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja -, kérheti a szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
12. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása
 
A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.
 
A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A szolgáltató nem felelős a felhasználó adatainak felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.
 
A szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
 
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.
13. A szolgáltatás összekapcsolása más szolgáltatással
 
A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a bestrandi.hu honlapot összekapcsolja más, általa fenntartott honlappal. A honlapok összekapcsolása csak technikai művelet, amely nem jelenti az adatállományok bármilyen módon történő összekapcsolását. A szolgáltató az összekapcsolásról, annak céljáról, a felhasználó hozzájárulása alapján esetlegesen létrejövő közös adatállományokról a felhasználókat megfelelően tájékoztatja.
 
Az összekapcsolás kizárólag abból a célból történhet, hogy a szolgáltató a több honlapon regisztrált felhasználók számára többlet-szolgáltatásokat nyújtson. A többlet-szolgáltatások igénybe vétele a felhasználó kizárólagos döntésétől függ. A felhasználó egyes regisztrációinak összekapcsolására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felhasználó a tájékoztatást követően kinyilvánítja ezen szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó egyértelmű szándékát, és az adatok összekapcsolására vonatkozó hozzájárulását.
14. Díjfizetéshez kötött szolgáltatások, VIP tagság
 
A Love.hu fizetési rendszerét a Generál Média Publishing Kft. szerződött partnere a Voxinfo Kft
A szolgáltató az oldal egyes szolgáltatását díjfizetéshez kötheti. A szolgáltató szabadon határozhatja meg a díjfizetéshez kötött szolgáltatások körét, a díj mértékét és a díjfizetés módját.
A szolgáltató a díjfizetés kötelezettségéről az adott szolgáltatás igénybe vétele előtt tájékoztatást ad a felhasználó részére.
A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációk átruházásának korlátozása érdekében egyes adatok módosítását díjfizetéshez kösse.
A felhasználóknak lehetőségük van kredit csomagok vételére.A krediteket az oldal szolgáltatásainak igénybevételére használhatják fel:Vip vásárlása,kiemelés szolgáltatás vásárlása,webkamerás szolgáltás,webshopban történő vásárlásra.
15. Jogérvényesítés
 
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.